DARS

Družba DARS d.d. je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več kot 1.200 zaposlenimi ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Edina ustanoviteljica in delničarka družbe je Republika Slovenija, ki jo na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (Ur.l. RS št. 105/2012) zastopa Slovenski državni holding, d.d. (SDH).

DARS d.d. je bil ustanovljen z Zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji leta 1993, poslovati je začel 1. januarja 1994.

Do 31.12.2003 je imela družba status javnega podjetja v obliki delniške družbe, od 1.1.2004 ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe. Konec decembra 2003 je DARS d.d. kot prevzemna družba pripojil dotedanje javno podjetje PVAC (Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.) in kot univerzalni pravni naslednik prevzete družbe prevzel tudi vse zaposlene v tem podjetju.

Republika Slovenija je 1.1.2004 s posebno pogodbo prenesla na DARS d.d. upravljanje in vzdrževanje vseh zgrajenih avtocest in infrastrukturnih objektov ter naprav na njih. Republika Slovenija je tako prenesla na DARS d.d. do takrat zgrajenih 198,8 kilometra dvopasovnih in štiripasovnih avtocest in hitrih cest ter 67,5 kilometra priključkov. S to pogodbo je DARS d.d. prevzel tudi obveznost pobiranja cestnine. S koncesijsko dajatvijo, ki jo DARS d.d. plačuje Republiki Sloveniji, izračuna pa se kot razlika med pobrano cestnino in s strani države priznanimi stroški vzdrževanja in upravljanja sistema avtocest in hitrih cest, DARS d.d. zagotavlja celovito servisiranje zapadlih obveznosti iz najetega dolga za financiranje graditve in obnavljanja avtocest in hitrih cest.

Glede na dejavnost in naravo dela je družba decentralizirano organizirana in njene službe so stacionirane po vsej državi. V prostorih ljubljanske izpostave družbe DARS d.d., kjer je tudi poslovodstvo družbe, se opravlja več poslovnih funkcij družbe.

Konec leta 2010 je začel veljati novi Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1, Ur.l.RS št. 97/2010), v skladu s katerim DARS d.d.:
opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest;
izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun;
upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje.
Država prek razvojnih dokumentov ohranja strateški razvoj avtocest z določanjem novih odsekov in rokov, v katerem bodo morali biti ti predani v promet.

Poslanstvo družbe DARS d. d. je s sodobnimi pristopi in odgovorno do okolja optimizirati pretočnost prometa ter zagotavljati varnost in udobnost na slovenskem avtocestnem omrežju.

Vodilo sedanjega in prihodnjega delovanja DARS d.d. je povezljivost v vseh možnih oblikah. To pomeni, da je naša vizija usmerjena:
na uporabnike, s katerimi smo povezani v skrbi za njihovo varnost, zanesljivost in udobje na njihovi poti;
na trajnostni razvoj družbe in celotnega njenega okolja, s katerim smo povezani v skrbi za še bolj učinkovito in uspešno delovanje, kot tudi v odgovornem odnosu do vseh naših deležnikov: lastnika, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, širšega evropskega prostora, naravnega okolja, itd. in povezovanju s sorodnimi institucijami;
na potrebe zaposlenih, s katerimi smo povezani z namenom zagotavljanja varnega, ustvarjalnega in zanimivega delovnega okolja.
DARS d.d. konec leta 2017 upravlja skupno 617,6 km avtocest in hitrih cest, 139,8 km priključkov, 22,2 km razcepov, 26,6 km počivališč ter 9,8 km drugih (tako imenovanih kamionskih ) cest.