STORITVE

Storitve

Kontrolni organ tipa C

Opravljamo preglede tlačnih posod, cevovodov in varovalne opreme. Nudimo vam storitve pregleda in preizkusa opreme pod tlakom, in sicer:

Pregled tlačnih posod

Opravljen skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (UL RS 92/08, člen 17).

Preglede in preskuse izvajamo za:

 • tlačne posode za utekočinjen naftni plin (UNP)
 • enostavne tlačne posode (ETP)

pri čemer lahko na tlačnih posodah izvedemo naslednje preglede:

 • uvodni pregled
 • periodični pregled (zunanji)
 • izredni pregled (izven roka)

Pregled cevovodov

 • Opravljen skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (UL RS 92/08, členi 18, 19, 20, 21, 22 in 23)

Na cevovodih za utekočinjen naftni plin lahko izvedemo naslednje preglede:

 • uvodni pregled
 • periodični pregled (zunanji)
 • izredni pregled (izven roka)

Pregled varovalne opreme

Izvajamo tudi temeljite preglede varnostnih ventilov vseh vrst.

Kontrolni organ tipa A

Smo priglašeni kontrolni organ tipa A za premično tlačno opremo.

Izvajamo redne in vmesne preglede pritrjenih cistern za prevoz utekočinjenega naftnega plina (UNP) po direktivah 2010/35/EU in 2008/68/ES.

V okviru dejavnosti kontrole izvajamo:

 • redne preglede (tlačne opreme in dokumentacije)
 • vmesne preglede (tlačne opreme in dokumentacije)

Let izkušenj

Strokovnjakov

Pregledov

Lastne inovacije

Preizkušanje z akustično emisijo

Način preskušanja materiala in opreme pod tlakom lahko botruje tudi poškodbam. V preprečitev slednjih in povzročitev večjih stroškov je bila razvita metoda preskušanja materiala brez porušitve, ki »sliši« na ime preskušanje z akustično emisijo.

Kaj je akustična emisija (AE)

Akustična emisija je zvočno valovanje, ki nastane kot delež sproščene elastične energije v obremenjenem materialu (obremenitev z dvigovanjem tlaka). Zaznamo ga s pomočjo piezoelektričnega senzorja. Z akustično emisijo lahko ocenimo celovitost strukture, odkrivamo korozijo, razpoke v materialu ali puščanje, primerna je tudi za pregledovanje kakovosti varov. Danes se preizkušanje z metodo akustične emisije uporablja predvsem za periodične preglede tlačne opreme.

Neporušitveno testiranje (NDT)

Neporušitveno testiranje (NDT) je opredeljeno kot preskušanje delov materiala ali sistemov brez njihovega poslabšanja, kar omogoča prihodnjo uporabo materiala ali sistema. Namen NDT je raziskovati lastnosti materiala. Vzorec je neporušitveno testiran, če je po testu vrnjen v uporabo. NDT se uporablja za ugotavljanje sprememb v strukturi materiala, zaznavanje razpok ali drugih fizičnih nepravilnosti, za merjenje debeline materiala in plašča ali za določevanje drugih karakteristik industrijskih izdelkov. NDT ni omejeno le na zaznavanje razpok, ampak tudi na zaznavanje drugih nepravilnosti, kot so poroznost, stanjšanje stene (npr. zaradi korozije) itd.

Prednosti akustične emisije (pred drugimi metodami preskušanja opreme)

Preskušanje z akustično emisijo predstavlja pomemben napredek na področju pregledovanja in preskušanja opreme pod tlakom. Preskuševalcem in strankam prinaša številne prednosti, kot so:

 • Tlačnih posod ni potrebno polniti in prazniti s preskusnim medijem, ker je medij, s katerim dvigujemo tlak, enak tistemu, ki je že v posodi. Na ta način se zmanjša možnost nastajanja korozije v posodi, saj je pri klasičnih metodah večkrat preizkusni medij voda.
 • Maksimalni preskusni tlak je nižji kot pri preizkušanju s hladnim vodnim tlakom in posledično materiala ne obremenjuje prekomerno.
 • Preizkušanje tlačne posode je možno izvesti med obratovanjem. Proizvodnje v tem primeru ni treba zaustaviti, kar navadno stranki povzroči manj stroškov.
 • Omogoča testiranje celotne površine materiala v kratkem času.
 • Omogoča preskušanje področij, ki z drugimi neporušitvenimi metodami niso izvedljive zaradi težkega dostopa (senzorjev ni treba namestiti neposredno na področje defekta).
 • Omogoča natančno določanje mesta defekta v materialu ter spremljanje širjenja odkritih defektov. Lahko predvidimo ali obstaja možnost za porušitev materiala tlačne posode (in napovemo porušitve materiala, še preden se zgodijo).
 • Opazimo lahko nepravilnosti, ki jih druge NDT metode ne morejo (puščanje medija ipd.).
 • Ne povzroča onesnaževanja okolja s kontaminirano vodo.

Pregled cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR)

Ecoplin kontrola je s strani Ministrstva za infrastrukturo pooblaščeno podjetje za redne, vmesne in izredne preglede cistern, ki so navedene v prilogi A ADR ter izdajo ustreznih certifikatov o pregledu cisterne.

Pregled in certificiranja teh cistern ne ureja Pravilnik o premični tlačni opremi (UL RS 72/11), temveč Zakon o prevozu nevarnega blaga (UL RS, št. 33/06, UPB-1).

V skladu z direktivama 2010/35/EU o premični tlačni opremi in 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga, ki so v naš pravni red prenesene s Pravilnikom o premični tlačni opremi (UL RS 72/11) in Zakonom o prevozu nevarnega blaga (UL RS, št. 33/06, UPB-1) je podjetje Ecoplin kontrola s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pooblaščeno za opravljanje rednih in vmesnih pregledov pritrjenih cistern za prevoz plinov razreda 2. Hkrati pa delujemo tudi kot priglašeni organ, imamo svojo številko priglašenega organa z oznako NB 2563, ki mora biti razvidna tako s certifikata o pregledu cisterne kot tudi ob datumu pregleda, ki je odtisnjen na identifikacijski tablici, ki je nameščena na cisterni.

Prevoz nevarnega blaga (ADR) in pregledi vozil ter opreme

Pregledi vozil in opreme za prevoz nevarnega blaga so zelo regulirani in v primeru odkritih napak ali pomanjkljivosti tudi sankcionirani. Neustrezna vozila in posode oziroma vozila in posode brez ustreznih potrdil prinašajo številne težave – prevoznik je deležen visoke kazni, pogosto pa tudi odslovljen, saj dobavitelji različnih goriv (bencina, nafte, kerozina) ali plina cistern brez ustreznih potrdil ne želijo niti napolniti. Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR) sicer v trenutni obliki velja že od leta 1969.

 

Pregled vozil za prevoz nevarnega blaga (ADR)

Ecoplin kontrola je s strani Ministrstva za infrastrukturo pooblaščeno podjetje za preverjanje zahtev za izdelavo in odobritev vozil po 9. delu priloge B direktive ADR ter izdajo certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz določenega nevarnega blaga (skladno z razdelkom 9.1.3 priloge B ADR). Ustreznost vozila se potrdi s podaljšanjem veljavnosti certifikata o brezhibnosti, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa ga priznajo tudi pristojni organi drugih držav pogodbenic ADR.

Kontakt

STIKZ NAMI

E-naslov:

zadel@ecoplin-zadel.si

Telefon / Faks:

Pisarna: 051/444-100

Telefon: 01/ 78 84 118

Faks: 01/ 78 84 355

Naslov:

Žabjek 15, 1294 Višnja Gora